- För levande byggnader

Vi är stolta över de värderingar som styr vår verksamhet; vår affärsidé, vår vision och våra kärnvärden. Kvalitet & miljö är viktigt för oss. I vår verksamhet har vi också implementerat vår arbetsmiljöpolicy och vi arbetar ständigt med att skapa en trygg, säker och stimulerande arbetsplats för våra medarbetare.

P

ersonliga

Personliga

Liv ska byggas utav glädje. Av arbetsglädje bygger vi hus; levande byggnader där människor bor och trivs, skrattar och gråter, föds, åldras, roas och sover. Vi bygger någons hem, arbetsplats, lokaler som ska skänka glädje. Därför har vi insikten att få byggnader att andas och vi arbetar aktivt för levande och personliga byggnader.

E

ffektiva

Effektiva

Rutiner kan vara tråkiga men är byggstenarna för kvalitet. Med kvalitet i ryggmärgen blir felen få, tidsplaner hålls och resultatet bra. Plötsligt sticker någon ut och vill ändra allt. Varför inte? Våra rutiner och byggstenar tillåter flexibilitet. Vi har under många år förfinat våra processer utan att göra avkall på att tidsplanen förskjuts. Vi hjälper till att skapa effektiva byggnader.

K

unniga

Kunniga

Mångfald ger oss kompetens: Vi har alla ingredienser för sammansvetsade arbetslag; De som precis kommit in i yrkeslivet, de som är på mitten och de som kan allt. Plussa på 25 års branscherfarenhet och ett kontaktnät utan maskor så får vi alltid sista ordet: Kunskap. Vi tror på intelligenta byggnader.

A

nsvarstagande

Ansvarstagande

Vi har alla ett ansvar, inte bara för oss själva utan även för varandra. Det kan handla om lagar och regler, etik och moral. Eller så enkla saker som att hålla tider och vara ärliga. Annars finns vi inte. Vi skulle sluta existera. Vi växer genom att ta ansvar för våra byggnader.

K

valitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kålltorps Bygg ska i alla byggentreprenader uppfylla lagkrav och beställarens uttalade och outtalade krav. Kvalitet och effektivitet genomsyrar vår verksamhet i såväl planering som produktion. Överlämnande ska ske vid avtalad tid och hålla avtalad kvalitet. Våra leverantörer är viktiga för slutkvalitén, vi anlitar duktiga underleverantörer. Vår strävan är att ge alla våra beställare ett personligt, kunnigt och ansvarstagande bemötande. För såväl stora entreprenader som för byggserviceuppdrag utser vi därför en kontaktperson som står till beställarens tjänst. Genom att utveckla våra arbetssätt med planering och produktion genom utbildning, information och erfarenhetsåterföring når vi ständig förbättring.

M

iljöpolicy

​Miljöpolicy

Kålltorps Bygg AB ska genom beslut och handlingar verka för ett hållbart samhälle genom vårt eget agerande och genom vår påverkan på kunder och leverantörer. Vi på Kålltorps Bygg agerar personligt och effektivt. Genom kontinuerlig utbildning i miljöfrågor är vi uppdaterade och kunniga inom miljöområdet. Det är en förutsättning för att ständigt förbättra vårt miljöarbete, förebygga föroreningar samt se till att våra produkter och arbetssätt uppfyller kund och lagkrav.

På våra arbetsplatser tar vi ansvar för att minimera miljöbelastning och skydda miljön genom att:

  • Planera för energieffektiv produktion och materialleverans.
  • Förebygga att avfall uppstår och sortera oundvikligt avfall.
  • Aktivt jobba med produktval för kemiska produkter och byggmaterial.

A

rbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Kålltorp Byggs arbetsmiljöarbete drivs med målet att skapa trygga, säkra, effektiva och stimulerande arbetsplatser. Vi efterlever lagkrav och är lyhörda för personalens förbättringsförslag. Det skapar förutsättningar för att vår personal ska kunna trivas och fungera väl i sitt arbete. Varselklädsel, hjälm och skyddsskor används på alla byggarbetsplatser. Vi har nolltolerans mot droger och alkohol.
På Kålltorps Bygg är friskvårdsarbete, information och utbildning viktigt. Vi arbetar löpande med att förbättra kunskapen inom arbetsmiljöområdet enligt vår utbildningsplan.
Vi värdesätter en personlig atmosfär och varje medarbetare uppmuntras att engagera sig i sin egen och andra medarbetares hälsa. Alla ansvarar för att rapportera eventuella risker, kränkningar, hot och förbättringsförslag så att vi ständigt kan förbättra vår gemensamma arbetsmiljö och förebygga skada och ohälsa.